محمدحسن عزیزی

محمد حسن عزیزی

میهمان فصل دوم

مشاوره تبلیغات و برندینگ

او لیسانس خود را از دانشگاه علامه طباطبایی در رشته کسب و کار گرفته است و ارشد را در رشته مدیریت تکنولوژی در دانشگاه علم و صنعت به پایان رسانده است.

محمد حسن عزیزی حوزه بازاریابی را به عنوان حوزه تخصصی خود انتخاب کرد و بازاریابی تکنولوژی را به عنوان یک تخصص حرفه ای تر به طور اکادمیک ادامه داده است.

او در حال حاضر مشاور بازاریابی و برندینگ است.

پادکست‌های مربوط به تجربه مشتری، با صحبت‌های آقای محمدحسن عزیزی را در صفحه فصل دوم تاک شد بشنوید و لذت ببرید.

آثار و مقالات پژوهشی

 • Nia, M.G., de Vries, M.J., & Kamp, A. (2019). Fostering more innovative engineers. 4TU Centre for Engineering Education (in press)
 • Nia, M.G., Imanian, Z., & de Vries, M.J. (2018). Captivities of engineering education: A context-based reflection on the Mechanical Engineering programme at Sharif University of Technology in Iran. European Journal of Engineering Education (in press).
 • Nia, M.G., & de Vries, M.J. (2017). Technology development as a normative practice; damming as a case study. Science and Engineering Ethics, doi: 10.1007/s11948-017-9999-7 (Q1)
 • Nia, M.G. (2017). Educating Future Engineers and the Image of Technology. PhD thesis, Deft University of Technology, Delft. https://doi.org/10.4233/uuid:9caf6c42-7976-45bd-a709-a53d3ab5ce70
 • Nia, M.G., & de Vries, M.J. (2016). Models as artefacts of a dual nature: a philosophical contribution to teaching about models designed and used in engineering. International Journal of Technology and Design Education, doi: 10.1007/s10798-016-9364-1 (Q1)
 • Nia, M.G., & de Vries, M.J. (2016). ‘Standards’ on the Bench: Do Standards for Technological Literacy Render an Adequate Image of Technology? Journal of Technology and Science Education, (JOTSE), 6(1), 5-18.
 • Nia, M.G., & de Vries, M.J. (2016). The New Zealand Curriculum’s approach to technological literacy through the lens of the philosophy of technology. Australasian Journal of Technology Education, doi: http://dx.doi.org/10.15663/ajte.v3i1.38 (Q2)
 • Harandi, M.F., Nia, M.G., & de Vries, M.J. (2014). Water Management: Sacrificing Normative Practice Subverting the Traditions of Water Apportionment — ‘Whose Justice? Which Rationality?’ Science and Engineering Ethics, doi: 10.1007/s11948-014-9593-1. (Q1)

مدارج

 • Leading Digital Transformation, Silicon Valley Innovation Center, California
 • Futures Thinking Specialization, Institute for the Future, Palo Alto, California
 • Learning How to Learn, University of California
 • University Teaching, The University of Hong Kong
 • Tackling the Challenges of Big Data, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 • Managing the Companies of the Future, University of London (with distinction)
 • Blockchain: Understanding Its Uses and Implications, The Linux Foundation
 • Gamification, University of Pennsylvania
 • Game Theory, Stanford University (with distinction)